Лични данни

Политика за защита на личните данни

1. Зографската света обител „Свети Великомъченик Георги“ носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Кандидата за посещение, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта zograf.site от Кандидата за посещение, и предприема необходимите мерки  освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Кандидата за посещение при създаване на профил на zograf.site  и в полетата на формуляра за онлайн резервация на zograf.site, Зографска света обител ясно маркира кои са задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и какъв е резултатът при отказ за тяхното попълване и предоставяне. Полетата са: имена, рождена дата,  номер на удостоверението за самоличност, телефонен номер, професия, вероизповедание, духовен сан, адрес, e-mail адрес. Тези данни се използват с цел да направим преценка относно приема на гости и подаване данни за издаване на диамонитирио. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Кандидатът за посещение изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Кандидата за посещение.

3. В случай че Кандидатът за посещение или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Зографската света обител има право да предостави личните данни на Кандидата за посещение на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Зографска света обител събира и използва информацията за Кандидатите за посещение единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване. Личните данни, предоставени от Кандидатите за посещение, са използвани от Зографска света обител за анализ и подобрение ефективността и работата на zograf.site; за управление на приема на гости, за подаване на данни за издаване на диамонитирио; за комуникация с Кандидатите за посещение относно уточняване на заявките. Зографска света обител съхранява личните данни за период от 2 години.

5. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Кандидатът за посещение се съгласява с обработването на личните му данни за целите на извършване на резервация и издаване на диамонитирио през сайта zograf.site.

6. Зографска света обител се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Кандидата за посещение и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на Кандидата за посещение при регистрацията или на по-късен етап;
- информацията е изискана от длъжностни лица или държавни органи, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на издаване на диамонитирия (входни документи за Света Гора).
- други посочени в закона случаи.

7. При създаване на заявка за посещение с издаване на диамонитирио, Зографска света обител обработва лични данни на Кандидата за посещение, необходими за изпълнението ѝ – имена, рождена дата,  номер на удостоверението за самоличност, телефонен номер, професия, вероизповедание, духовен сан, адрес, e-mail адрес.

8. Кандидатът за посещение се съгласява, че при подаване на заявка за диамонитирио, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма, занимаваща се с изготвяне на диамонитирия, за да му бъде издадено такова. Такива лични данни са: имена, рождена дата, държава, номер на удостоверението за самоличност.

Поверителност на комуникацията

Кандидатите за посещение, приемайки Общите условия за ползване, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от Зографска света обител за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с уточняване на резервацията и последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта zograf.site.

Право на възражение

Кандидатът за посещение може да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от Зографска света обител по всяко време. Кандидатът за посещение може да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от Зографска света обител „Свети Великомъченик Георги“, като изпрати съобщение в сайта или e-mail zografergo@gmail.com, свързан с конкретната ситуация. На същия адрес може да бъдат предявени и претенции от общ характер. Всички данни на Кандидата за посещение, описани по-горе, могат да бъдат премахнати по негово искане.