Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Αιτούντος, τα οποία περιέρχονται σε γνώση της σε σχέση και ως αποτέλεσμα της χρήσης του δικτυακού τόπου zograf.site από τον Αιτούντα, και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίου γεγονότος ή κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

2. Στα πεδία της φόρμας εγγραφής που συμπληρώνει ο Αιτών, κατά τη δημιουργία του προφίλ του στο zograf.site και στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας κράτησης της zograf.site, η Ιερά Μονή Ζωγράφου επισημαίνει σαφώς ποια είναι τα υποχρεωτικά και προαιρετικά στοιχεία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, καθώς και ποιο είναι το αποτέλεσμα της άρνησης συμπλήρωσης και παροχής τους. Τα πεδία είναι: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, επάγγελμα/ιδιότητα, θρησκεία, βαθμός ιεροσύνης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της υποδοχής των επισκεπτών και την υποβολή στοιχείων για την έκδοση του διαμονητηρίου. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, ο Αιτών συμφωνεί τα δεδομένα του να υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία. Το προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκε κατά την αρχική εγγραφή έχει ρυθμίσεις που επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που ανακοίνωσε ο Αιτών σχετικά με την επίσκεψή του.

3. Σε περίπτωση που ο Αιτών ή πρόσωπα υπό τον έλεγχό του έχουν διαπράξει κακόβουλες πράξεις κατά την έννοια των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή έχουν παραβιάσει τα δικαιώματα ή τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, η Ιερά Μονή Ζωγράφου έχει το δικαίωμα να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα του Αιτούντος στις αρμόδιες κρατικές αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.

4. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τους Αιτούντες μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Αιτούντες χρησιμοποιούνται από την Ιερά Μονή Ζωγράφου για την ανάλυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του zograf.site, για τη διαχείριση της υποδοχής των επισκεπτών, για την υποβολή στοιχείων, την έκδοση του διαμονητηρίου καθώς και για επικοινωνία με τους Αιτούντες για διευκρίνιση λεπτομερειών σχετικά με τις αιτήσεις. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για περίοδο δυο (2) ετών.

5. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, ο Αιτών συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με σκοπό την κράτηση διαμονής στο μοναστήρι και την έκδοση διαμονητηρίου μέσω του ιστότοπου zograf.site.

6. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου δεσμεύεται να μην αποκαλύψει οποιοδήποτε μέρος των προσωπικών δεδομένων του Αιτούντος  και να μην παρέχει τις συλλεγόμενες πληροφορίες σχετικά με τον Αιτούντα σε τρίτους, π.χ. κρατικές αρχές, εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και άλλους, εκτός εάν:
- έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Αιτούντος κατά την εγγραφή ή σε μεταγενέστερο στάδιο,
- οι πληροφορίες ζητήθηκαν από αρμόδια όργανα ή κρατικούς φορείς, οι οποίοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι εξουσιοδοτημένοι να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
- τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται σε εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την έκδοση διαμονητηρίου (άδεια εισόδου για το Άγιο Όρος),
- άλλες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

7. Κατά τη δημιουργία αίτησης διαμονής με την έκδοση διαμονητηρίου, η Ιερά Μονή Ζωγράφου επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του Αιτούντος, απαραίτητα για την υλοποίησή της – ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, επάγγελμα/ιδιότητα, θρησκεία, βαθμός ιεροσύνης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

8. Ο Αιτών συμφωνεί ότι κατά την υποβολή της αίτησης, ορισμένα από τα προσωπικά του δεδομένα θα παρασχεθούν στην αρμόδια εταιρεία που εκδίδει τα διαμονητήρια για την έκδοση διαμονητηρίου. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα, αριθμός δελτίου ταυτότητας.

Απόρρητο της επικοινωνίας
Με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, οι αιτούντες συμφωνούν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν υποβάλει, θα χρησιμοποιηθούν από την Ιερά Μονή Ζωγράφου για την αποστολή μηνυμάτων και αλληλογραφίας σχετικά με την διευκρίνιση λεπτομερειών για την κράτηση διαμονής στο μοναστήρι και τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου zograf.site.

Δικαίωμα ένστασης 
Ο Αιτών μπορεί να εκφράσει γραπτή ένσταση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ιερά Μονή Ζωγράφου ανά πάσα στιγμή. Ο Αιτών μπορεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ιερά Μονή Ζωγράφου, αποστέλλοντας μήνυμα στον ιστότοπο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση zografergo@gmail.com  που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν επίσης να υποβληθούν αξιώσεις γενικού χαρακτήρα. Οποιοδήποτε από τα στοιχεία επίσκεψης του Αιτούντος που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματός του.