Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» φέρει τη δέουσα ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, τα οποία περιέρχονται σε γνώση του σε σχέση και ως αποτέλεσμα της χρήσης του δικτυακού τόπου zograf.site από τον αιτούντα, και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίου γεγονότος ή κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

2. Στα πεδία της φόρμας εγγραφής που συμπληρώνει ο αιτών, κατά τη δημιουργία του προφίλ του στο zograf.site και στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας κράτησης της zograf.site - Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος», επισημαίνει σαφώς ποια είναι τα υποχρεωτικά και προαιρετικά στοιχεία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, καθώς και ποιο είναι το αποτέλεσμα της άρνησης συμπλήρωσης και παροχής τους. Τα πεδία είναι: ονόματα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, επάγγελμα, θρησκεία, πνευματική τάξη, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της υποδοχής των επισκεπτών και την υποβολή στοιχείων για την έκδοση του διαμονητηρίου. Συμφωνώντας με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο αιτών συμφωνεί τα δεδομένα του να υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία. Το προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκε κατά την αρχική εγγραφή έχει ρυθμίσεις που επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που ανακοίνωσε ο αιτών σχετικά με την επίσκεψή του. Στη συνέχεια, εάν είναι επιθυμητό, ο αιτών έχει το δικαίωμα και την τεχνική δυνατότητα με την επεξεργασία των ρυθμίσεων να περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.

3. Σε περίπτωση που ο αιτών ή πρόσωπα υπό τον έλεγχό του έχουν διαπράξει κακόβουλες πράξεις κατά την έννοια των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή έχουν παραβιάσει τα δικαιώματα ή τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, η Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» έχει το δικαίωμα να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος στις αρμόδιες κρατικές αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.

4. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους αιτούντες χρησιμοποιούνται από την Ιερά Μονή Ζωγράφου για την ανάλυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των zograf.site, για τη διαχείριση της υποδοχής των επισκεπτών, για την υποβολή στοιχείων, την έκδοση του διαμονητηρίου καθώς και για επικοινωνία με τους αιτούντες σχετικά με τις προδιαγραφές των αιτήσεων. Η Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για περίοδο δυο (2) ετών.

5. Συμφωνώντας με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο αιτών συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με σκοπό την πραγματοποίηση κράτησης και την έκδοση διαμονητηρίου μέσω του ιστότοπου zograf.site.

6. Η Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει οποιοδήποτε μέρος των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος  και να μην παράσχει τις συλλεγόμενες πληροφορίες σε τρίτους, π.χ. κρατικές αρχές, εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και άλλους, εκτός εάν:
- έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του αιτούντος κατά την εγγραφή ή σε μεταγενέστερο στάδιο,
- οι πληροφορίες απαιτούνται από αξιωματούχους ή κρατικούς φορείς, οι οποίοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι εξουσιοδοτημένοι να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
- τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται σε εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την έκδοση διαμονητηρίου (έγγραφα εισόδου για το Άγιο Όρος),
- άλλες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

7. Κατά τη δημιουργία αίτησης διαμονής με έκδοση διαμονητηρίου, η Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του αιτούντος, απαραίτητα για την υλοποίησή της – ονόματα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, επάγγελμα, θρησκεία, ιερατική τάξη, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

8. Ο αιτών συμφωνεί ότι κατά την υποβολή της αίτησης, ορισμένα από τα προσωπικά του δεδομένα θα παρασχεθούν στην αρμόδια εταιρεία που ασχολείται με την έκδοση διαμονητηρίων, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι: ονόματα, ημερομηνία γέννησης, χώρα, αριθμός δελτίου ταυτότητας.

Απόρρητο της επικοινωνίας
Οι αιτούντες, αποδεχόμενοι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, συμφωνούν ότι τα στοιχέια επικοινωνίας που έχουν παράσχει, θα χρησιμοποιηθούν από την Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» για την αποστολή μηνυμάτων και αλληλογραφίας που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της κράτησης και τις συνέπειες που προκύπτουν ως συνέπεια της χρήσης του ιστότοπου zograf.site.

Δικαίωμα ένστασης 
Ο αιτών μπορεί να εκφράσει γραπτή ένσταση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» ανά πάσα στιγμή. Ο αιτών μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ιερά Μονή Ζωγράφου «Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος», αποστέλλοντας μήνυμα στον ιστότοπο ή ηλεκτρονικό μήνυμα zografergo@gmail.com  που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικές αξιώσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν στην ίδια διεύθυνση. Όλα τα δεδομένα του αιτούντος για μια επίσκεψη που περιγράφεται παραπάνω μπορούν να αφαιρεθούν κατόπιν αιτήματός του